شیر پرچرب سرگل علاوه برتامین انرژی مورد نیاز بدن خصوصا برای ورزشکاران و کودکان میتواند نیازروزانه بدن به کلسیم و فسفر را برآورده کند .