طراحی منحصر به فرد ، طعم و مزه تازه و عدم تغییرطعم در طول مدت نگهداری می تواند دوغ سرگل را به عنوان یک نوشیدنی اصیل ایرانی و منبع تامین کننده کلسیم به همراه غذای شما معرفی کند .