طعم تازه ومطبوع ، بافت لطیف و یکنواخت و بدون آب اندازی از مشخصات اصلی خامه سرگل می باشد